Ubezpieczenie OC komunikacyjne należy do ubezpieczeń obowiązkowych, to znaczy, że muszą je mieć wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych. Jego zadaniem jest ochrona przed odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną nie tylko w związku z ruchem, ale także postojem ubezpieczonego pojazdu.

Polskie drogi każdego dnia są miejscem tysięcy wypadków pojazdów mechanicznych, nie tylko samochodów, ale także ciągników rolniczych, motorowerów czy przyczep. Szkody wyrządzone podczas wypadku mogą sięgać setek tysięcy, a nawet i kilku milionów złotych, dlatego konieczne jest posiadanie polisy, która pozwoli na ich pokrycie bez bankructwa sprawcy wypadku. Takim ubezpieczeniem jest właśnie polisa OC.

Zakres polisy OC komunikacyjnej

Dzięki polisie OC, osoby poszkodowane w wypadku mają pewność, że otrzymają odpowiednią kwotę za naprawę szkód oraz zadośćuczynienie od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, dlatego musi je wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Wypłatę z OC otrzymujemy wówczas, gdy posiadacz lub osoba kierująca pojazdem jest winna spowodowania szkody, polegającej na zniszczeniu mienia, uszkodzenia ciała lub śmierci osób trzecich.

Nie wszyscy wiedzą, że ubezpieczenie obowiązuje nie tylko w trakcie jady, ale również podczas zatrzymania lub postoju auta, a także wsiadania, wysiadania i załadunku lub wyładunku.

Wysokość sumy gwarancyjnej OC

Obecnie suma gwarancyjna polisy OC komunikacyjnego nie może być niższa niż:

  • 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych ? w przypadku szkód na osobie
  • 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych ? w przypadku szkód w mieniu

Należy pamiętać, że polisa OC nie chroni w sytuacji, w której kierujący pojazdem wyrządzi szkodę posiadaczowi tego pojazdu. Nie przysługuje również wtedy, gdy szkoda zostanie wyrządzona pojazdowi, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Dodatkowo, ubezpieczyciel może wystąpić do o zwrot zapłaconego ubezpieczenia, jeżeli sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu, psychotropów czy substancji odurzających albo wyrządził szkodę umyślnie.

Dzięki polisie OC, osoby poszkodowane mają pewność, że otrzymają rekompensatę za wyrządzone szkody, a posiadacz pojazdu lub sprawca wypadku, że nie będzie musiał pokrywać tych roszczeń z własnej kieszeni. Co więcej, dzięki zapisom ustawy, poszkodowani mogą liczyć na wypłatę odszkodowania w czasie do 30 dni od wypadku, pod warunkiem, że sprawa nie jest rozstrzygana np.: w sądzie.