Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto je omówić jeszcze przed podpisaniem polisy i rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią tzw. wzór umowny, który definiuje pojęcia ubezpieczeniowe oraz określa zasady działania danego ubezpieczenia. Ogólne warunki mają zastosowanie od momentu ich wejścia w życie i wiążą strony które na ich podstawie zawarły umowę ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia są dokumentem na który powołują się polisy ubezpieczeniowe oraz stanowią integralną część polisy.  Wszelkie wątpliwości ubezpieczającego dot. zakresu ubezpieczenia czy ew. szkody, rozwieją ogólne warunki ubezpieczenia które w sposób jasny i jednoznaczny określą kto ponosi odpowiedzialność, w jaki sposób musimy zabezpieczyć mienie, sposób wypłaty odszkodowania i inne.

Na ogólne warunki ubezpieczenia składają się stałe elementy co określa art. 12a ustawy ubezpieczeniowej, są to:

 

– Rodzaj ubezpieczenia i jego zakres,

– Warunki zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli o.w.u. taką zmianę przewidują,

– Prawa i obowiązki każdej ze stron umowy ubezpieczenia,

– Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

– Przy ubezpieczeniach majątkowych ? sposób ustalania rozmiaru szkody,

– Sposób określania sumy odszkodowania lub innego świadczenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują odstępstwa od zasad ogólnych,

– Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej,

– Metodę i sposób indeksacji składek, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia indeksację przewidują,

– Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, a także tryb i warunki wypowiedzenia, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują taką możliwość