Ponieważ termin „Franszyza” często pojawia się w warunkach ubezpieczenia, wyjaśnimy czym jest franszyza i jakie rodzaje franszyzy możemy rozróżnić. Franszyza nazywana inaczej klauzulą umowną jest to postanowienie umowy ubezpieczenia które przenosi na ubezpieczającego część poniesionej szkody.

Rozróżniamy następujące franszyzy:

integralna (inaczej warunkowa)
jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimum. Wysokość tego minimum może być oznaczona kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia. Jeżeli szkoda jest wyższa od minimum, wówczas franszyzy integralnej nie stosuje się. Na przykład: umowa ubezpieczenia AC (ubezpieczenie Auto Casco samochodu) – jeżeli w warunkach ubezpieczenia jest informacja że franszyza integralna wynosi 500 pln tzn że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, jeżeli ich wysokość nie przekroczyła 500 pln.

redukcyjna (inaczej bezwarunkowa)
jeżeli ubezpieczyciel bez względu na wysokość szkody obniża odszkodowanie o określoną kwotę lub jako procent sumy ubezpieczenia.