Czym jest audyt ubezpieczeniowy w firmie?

Binders with papers are waiting to be processed with businessman and secretary back in blur. Internal Revenue Service inspector checking financial document.

Audyt ubezpieczeniowy to podejmowane przez brokera albo agencję ubezpieczeniową działania mające na celu przeprowadzenie u klienta rozpoznania dotyczącego występujących w jego firmie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą mieć groźne konsekwencje dla prowadzonej działalności. Po określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, opracowuje się sposoby obrony przed ich konsekwencjami.

W trakcie audytu ubezpieczeniowego sprawdzane są zagrożenia, ale także posiadane przez klienta zabezpieczenia, w tym aktualne ochrony ubezpieczeniowe. Na podstawie zebranych informacji dokonywana jest merytoryczna ocena ochrony ubezpieczeniowej i powstaje specjalny raport. Zawiera on wnioski dotyczące identyfikacji, oceny, pomiaru i analizy występujących u klienta ryzyk wraz z propozycjami rekomendowanych metod ich uniknięcia.

Jak zbiera się dane do audytu ubezpieczeniowego?

Podstawową metodą analizy i identyfikacji zagrożeń w audycie ubezpieczeniowym jest analiza danych historycznych, z uwzględnieniem liczby dotychczasowych szkód, ich wielkości, przyczyn i miejsca powstawania. Dane opracowuje się za pomocą specjalnych kwestionariuszy i list kontrolnych. W trakcie procesu identyfikacji ryzyka stosowane są również tzw. burze mózgów, diagramy Ishikawy, schematy rybiej ości oraz inne metody.

Po zidentyfikowaniu, ryzyka są oceniane i oszacowuje się prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz konsekwencje, jakie przyniosą firmie. Następnie powstaje mapa ryzyka, w której wskazane są najskuteczniejsze działania skierowane przeciw określonym wcześniej zagrożeniom.

Jak kończy się audyt ubezpieczeniowy

Po zidentyfikowaniu i analizie ryzyk, agencja ubezpieczeniowa przystępuje do działań mających na celu transfer ryzyka. Jedną z metodą przeciwdziałania zagrożeniom jest zawarcie właściwych umów ubezpieczenia i przeniesienie ciężaru finansowego związanego z wystąpieniem potencjalnych zagrożeń na zakład ubezpieczeniowy.

Program ubezpieczeniowy, opracowany przez firmę przygotowującą audyt, ma na celu możliwie jak największe zabezpieczenie interesów klienta. Uwzględnia się w nim nie tylko wymagane rodzaje polis, ale także dobiera wysokość sum gwarancyjnych, rodzaj wartości majątku wskazanego do ubezpieczenia, dodatkowe klauzule oraz specjalne wymagania klienta.