Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to niezawodna gwarancja, że znajdą się pieniądze na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.